Nieuwsbrief
 
Voornaam *
Achternaam *
Email *
   
 Goed om te weten
  De mate van beschaving van een land kan worden afgemeten aan de manier waarop er met gedetineerden wordt omgegaan.
 
 
  Korps Penitentiaire Ambtenaren  
     
 
Wat is de Maatschappelijke dienst Korps Penitentiaire Ambtenaren i.o.

De Maatschappelijke dienst Korps Penitentiaire Ambtenaren  is een afdeling in oprichting die rechtstreeks ressorteert onder de Onder Directeur Justitie belast met de algehele leiding van de hoofdafdeling Delinquentenzorg van het Ministerie van Justitie en Politie (ODJDZ). Deze afdeling werd in het leven geroepen om te komen tot een effectieve en efficiënte begeleiding van de personeelsleden van het Korps Penitentiaire Ambtenaren.


Taakstelling van de afdeling
Als taak heeft deze afdeling het bevorderen van het welzijn van de Penitentiaire Ambtenaar, met als doel het bewerkstelligen van het zo optimaal mogelijk doen functioneren van het personeel. Hierdoor kunnen er voor problemen in de werksfeer en of persoonlijke problemen die van negatieve invloed kunnen zijn op het werk, oplossingen gevonden worden.

Hieronder vallen:
•    het bieden van hulpverlening en eventueel doorverwijzingen
•    het uitbrengen van adviezen met betrekking tot problemen op de werkvloer
•    zorgen voor de invulling van sociaal maatschappelijke verplichtingen zoals: jubilea, ziekte etc.


Doelgroep van de afdeling
De doelgroep van deze afdeling zijn de penitentiaire ambtenaren in de verschillende inrichtingen te weten:
•    Penitentiaire Inrichting Hazard ( District Nickerie)
•    Penitentiaire Inrichting Duisburg
•    Centrale Penitentiaire Inrichting (District Wanica)
    
Taakstelling Hoofd Maatschappelijke dienst KPA (Social Officer)
•    het ervoor zorgdragen dat de afdeling zo optimaal mogelijk functioneert
•    het houden van spreekuur op het kantoor te Delinquentenzorg
•    contacten van de diverse hulpverleningsinstituten/  instanties voor wat betreft de hulpvraag, ook met de arts,
     psycholoog en psychiater
•    het voeren en administreren van de verkregen gegevens en correspondentie
•    het verzamelen van persoonsgegevens en bijhouden van persoonsdossier van de cliënten
•    het regelmatig voeren (tenminste 1x per maand) van werkoverleg met de directie van de inrichtingen en de
     ODJDZ
•    het voeren van begeleidingsgesprekken
•    het verzorgen van voorlichting, lezingen, trainingen etc. t.b.v. de Penitentiaire Ambtenaar
•    het helpen toezien dat de regels van het Penitentiaire Besluit goed word nageleefd
•    het uitbrengen van maandverslagen en eventueel statistieken m.b.t. het werk
•    het maandelijks rapporteren aan de ODJDZ over de voortgang van de werkzaamheden
•    het afleggen van huisbezoeken en het onderhouden van contacten met de gezinnen van de cliënten
•    optimalisering van de leefsituatie van de ambtenaar: zorgdragen voor de dagelijkse gang van zaken
•    begeleidende taken: betrekken van het gezin bij de begeleiding
•    afdelingsgericht functioneren: het realiseren van het doel van de afdeling in de praktijk